شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی voluntarism به فارسی :

اداره گرایی

مکتب روانشانسی که به وسیله ویلهلم وونت پایه گذاری شد و بر توجه ارادی (اندریافت) و سازمان بندی ارادی عناصر هشیاری (ترکیب خلاق) تأکید داشت. وونت معتقد بود که روانشناسی آزمایشی فواید محدودی دارد و فرایندهای عالی ذهنی را باید تنها به طور غیرمستقیم و از راه مشاهده طبیعی رفتار فرهنگی آدمی مطالعه کرد.

اراده گرایی

این اندیشه که ذهن توانایی آن را دارد که محتویات ذهنی را به صورت فرایندهای سطح عالیتر تفکر سازمان دهد.

اراده گرایی