شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی purposive behaviorism به فارسی :

رفتارگرایی هدفمند

نظام تولمن که مطالعه عینی رفتار را با ملاحظات هدفمند بودن یا جهت دار بودن رفتار ترکیب می کرد.

رفتار گرایی غایت نگر

رفتارگرایی هدفمند

یک رویکرد رفتاری که به مطالعه رفتار هدفمند می پردازد و نمی کوشد تا این گونه رفتار را برای مطالعه بیشتر به اجزای کوچک تجزیه کند.