شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی latent learning به فارسی :

یادگیری نهفته

این یادگیری که در هنگام صورت گرفتن قابل مشاهده نیست.

یادگیری نهفته

یادگیری ای که ظاهراً مستقل از تقویت صورت می پذیرد و ناآشکار باقی ماند تا اینکه به ارگانیسم برای تبدیل آنچه یادگرفته است به رفتار تقویت شود.

یادگیری نهفته

نوعی یادگیری که به هنگام یادگیری در رفتار منعکس نمی شود ولی حصول آن را می توان با افزایش مقدار تقویت در برابر رفتار ذیربط نشان داد.

یادگیری نهفته/ پنهان