شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی laws of association به فارسی :

قوانین تداعی

اصولی مانند شباهت ، تضاد ، مجاورت ، و بسامد که فرض می شود تبیین می کنند چگونه یک اندیشه به اندیشه دیگر مربوط می شود و یا چگونه یک تجربه اندیشه های وابسته به آن را فرا می خواند.