شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی empiricism به فارسی :

تجربه گرایی

نظریه ای مبنی بر اینکه رفتار بر اثر تجربه آموخته می شود. {فطری نگری}.

تجربه گرایی

استفاده از مشاهده های عینی برای پاسخگویی به سوال درباره ماهیت رفتار.

تجربه گرایی

این باور فلسفی که تجربه حسی اساس همه دانش هاست.

تجربه گرایی

جستجو و پیگیری دانش از راه مشاهده طبیعت و نسبت دادن همه دانشها به تجربه.

تجربی انگاری، تجربه گرایی