شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی learned helplessness به فارسی :

درماندگی آموخته شده

وقتی ارگانیسم ها می آموزند که رفتارشان مستقل از پیامد رفتارشان است ، بعضی وقت ها از کوشش باز می مانند. این حیوان ها به صورت منفعل و گوشه گیر در می آیند و به نظر می رسد که هر آنچه را که بر آنها می گذرد می پذیرند. در انسان ها ، درماندگی آموخته شده غالباً با حالت عاطفی افسردگی همراه است.

درماندگی آموخته شده

وضعیتی که از این برداشت ناشی می شود که ما کنترلی بر محیط خود نداریم.

درماندگی آموخته شده

درماندگی آموخته شده

درماندگی آموخته شده

درماندگی آموخته شده

بی تفاوتی یا بیچارگی که به شیوه ی آزمایشی با قرار دادن حیوان در معرض آسیب غیرقابل اجتناب (مانند ضربه برقی ، گرما ، یا سرما) ایجاد می شود. عدم امکان اجتناب از موقعیت آزارنده موجب به وجود آمدن احساس درماندگی می شود که خود به موقعیت های دیگر تعمیمی می یابد.

استیصال اکتسابی