شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی agoraphobia به فارسی :

ترس از مکانهای باز

ترس از بودن در برخی مکانهای عمومی که در آنها در صورت بروز حالت وحشتزدگی ، شخص امکان فرار یا امکان دریافت کمک ندارد. {اختلال وحشتزدگی ، هراس}.

وسعت هراسی

ترس از فضای باز، گذر هراسی. علامت اساسی اختلال گذر هراسی، ترس از حضور در مکان‌ها یا موقعیت‌هایی است که ممکن است گریز از آن مشکل باشد یا در صورت وقوع حمله هراس امکان اخذ کمک نباشد.

وسعت هراسی

هراس از مکانهای باز

ترس از تنها بودن در جایی ، یا از حضور در برخی از مکانهای عمومی که شخص فکر می کند در صورت دچار شدن به وحشتزدگی امکان فرار یا دسترسی به کمک نخواهد داشت. {اختلال وحشتزدگی ، هراس}.

هراس از مکان‌های باز