شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی fear به فارسی :

ترس

ترس

ترس

طبق نظر هب ، احساسی که به هنگام وجود اختلاف بین فعالیت عصبی در حال انجام و رویدادهای محیطی همراه آن تجربه می شود.

ترس. حالت هیجانی در حضور یا پیش بینی محرک مضر و خطرناک. تجربه ذهنی از دلواپسی خفیف و احساس ناراحتی تا هول شدید فرق می کند.

ترس