شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی mentalism به فارسی :

ذهن گرایی

اندیشه ای که به موجب آن همه دانشها کارکرد پدیده های ذهنی به حساب می آیند ، بدین معنا که همه دانشها به شخص ادراک کننده یا تجربه کننده وابسته اند.

ذهن گرایی