شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی law of contiguity به فارسی :

قانون مجاروت

هر اندازه ، مجاورت زمانی یا مکانی دو اندیشه به یکدیگر نزدیکتر باشد ، آسانتر یکدیگر را تداعی می کنند.

قانون مجاروت

وقتی که دو یا چند رویداد باهم اتفاق می افتند با یکدیگر تداعی می شود.

قانون مجاروت

تنها قانون یادگیری گاتری که می گوید وقتی یک الگویی از محرک های همراه با یک پاسخ تجربه می شود ، زمانی که آن الگوی محرکی حاضر باشد همان پاسخ را موجب خواهد شد. در 1959 ، گاتری قانون مجاورت را مورد تجدید نظر قرار داد و گفت «آنچه مورد توجه قرار می گیرد به صورت علامتی برای آنچه انجام می گیرد در می آید.»

قانون مجاورت،قانون استمرار