شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی innate ideas به فارسی :

اندیشه های فطری

اندیشه هایی که از تجربه به دست نمی آیند بلکه چنین تصور می شود که به عنوان بخشی از ذهن به ما ارث می رسند.

اندیشه های فطری

اندیشه هایی که از ذهن یا هشیاری بر می خیزند و از تجربه های حسی یا محرکهای خارجی مستقل اند.