شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cognitive structure به فارسی :

ساختار شناختی

ساخت شناختی

طرحواره ای که ارگانیسم در هر لحظه معین در اختیار دارد و توسط آن با محیط فیزیکی به تعامل می پردازد. ساخت شناختی محصول هم رشد زیست شناختی و هم تجارب متراکم است. ساخت شناختی نه تنها از تجربه تأثیر می پذیرد بلکه تعیین می کند که چه چیزی تجربه بشود. اگر یک رویداد فیزیکی دست کم تا حدی قابل جذب به ساخت شناختی ارگانیسم نباشد، آن رویداد فیزیکی نمی تواند یک محرک زیست شناختی را تشکیل دهد. فرایندهای دوگانه جذب و انطباق باید همواره با ساخت شناختی فعلی به عنوان یک نقطه آغاز اتفاق بیفتد.