شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sensorimotor stage به فارسی :

مرحله حسی -حرکتی

نخستین مرحله از رشد شناختی در نظریه پیاژه (از تولد تا 2 سالگی) که کودک طی آن به روابط موجود بین تأثرات حسی و رفتار حرکتی خویش پی می برد. {پایداری شیء}.

مرحله حسی- حرکتی

نخستین مرحله رشد شناختی از دیدگاه پیاژه (تولد تا 2 سالگی) ، که در طی آن کودک کنش های حرکتی خود را با تجارب حسی اش هماهنگ می کند.

مرحله حسی- حرکتی

اولین مرحله تحول ذهنی که در آن کودکان به رویدادها آن گونه که در محیط رخ می کنند مستقیماً پاسخ می دهند. در ضمن این مرحله از تحول ، کودکان بر حسب طرحواره هایی که دارند ، مانند به چنگ گرفتن، نگاه کردن، مکیدن ، و دست دراز کردن با محیط سازگار می شوند.

مرحله حسی- حرکتی