شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی formal operational stage به فارسی :

مرحله عملیات صوری

چهارمین مرحله از رشد شناختی در نظریه پیاژه (12سالگی به بعد). در این مرحله ، کودک توانایی استفاده از قواعد انتزاعی را کسب می کند.

مرحله عملیات صوری

مرحله عملیات صوری

بالاترین مرحله رشد شناختی از دیدگاه پیاژه (11 سال و بیشتر) ، که در طی آن افراد به توانایی کاربرد منطق و تفکر انتزاعی دست یابند.