شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی oral stage به فارسی :

مرحله دهانی

در روانکاوی: نخستین مرحله از رشد روانی-جنسی که طی آن لبها و دهان منبع کسب لذت است ، همان لذتی که کودک از مکیدن پستان مادر احساس می کند. {رشد روانی-جنسی}.

مرحله ی دهانی

مرحله دهانی

مرحله دهانی

براساس نظریه فروید نخستین مرحله رشد روانی جنسی (0 تا یک سالگی) که در آن منبع اصلی لذت کودک فعالیت های دهانی است.