شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی psychosocial stages به فارسی :

مراحل روانی- اجتماعی

هشت مرحله رشد که تمام عمر را در بر می گیرد ، در هر مرحله شخص با یک بحران به روش سازگارانه یا ناسازگارانه کنار می آید.

مراحل روانی- اجتماعی

صورت تازه ای از نظریه روانکاوی در زمینه رشد روانی -جنسی توسط اریکسون. در این نظریه مسائل اجتماعی و محیطی موثر بر مراحل رشد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و فراتر از مرحله ی تناسلی ، مراحلی نیز در ارتباط با بزرگسالی به آن افزوده شده است. {رشد روانی-جنسی}.