شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phallic stage به فارسی :

مرحله آلتی

روانکاوی: مرحله ای از رشد روانی-جنسی که در آن کودک از راه تحریک اندامهای تناسلی خود احساس کامروایی می کند و به والد جنس مخالف خود دلبستگی نشان می دهد. {مرحله ادیپی ، رشد روانی-جنسی}.

مرحله آلتی

مرحله ی آلتی

احلیلی (مرحله ی)

مرحله فالیک

براساس نظریه فروید ، سومین مرحله رشد روانی – جنسی (4 و 5 سالگی) که در آن منبع اصلی کسب لذت برای کودک کاوش و دستکاری اندام تناسلی خودش است.

مرحله آلتی