شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی psychosexual development به فارسی :

رشد روانی-جنسی

در روانکاوی: رشد دارای مراحلی است (دهانی ، مقعدی ، آلتی ، نهفته ، تناسلی) ، و هر مرحله با ناحیه ای از بدن که تحریک آن لذت بخش است و نیز با شیئی که دلبستگی جنسی بر آن متمرکز می گردد ، مشخص می شود. این مراحل سرانجام به آمیزش عادی فرد با جنس مخالف منتهی می شود. {مراحل روانی-اجتماعی ، مرحله آلتی ، مرحله تناسلی ، مرحله دهانی ، مرحله مقعدی ، مرحله نهفتگی جنسی}.