شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی genital stage به فارسی :

مرحله تناسلی

در روانکاوی کلاسیک ، آخرین مرحله رشد روانی-جنسی است که به شراکت جنسی با یکی از افراد جنس مخالف می انجامد. {رشد روانی-جنسی}.

دوره بلوغ جنسی

مرحلهٔ تناسلی

مرحله تناسلی

مرحله تناسلی

مرحله تناسل

پنجمین مرحله رشد روانی-جنسی از دیدگاه فروید (بلوغ تا بزرگسالی) که در آن امیال جنسی با انگیزه رفع تنش جنسی به سوی همتایان معطوف می شود.