شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی puberty به فارسی :

بلوغ

بلوغ جنسی

بلوغ

بلوغ

بلوغ جنسی

اوج تکامل جنسی که نشانه ی آن در دخترها آغاز قاعدگی و در پسرها پیدایش نطقه ی زنده در مایع منی است. {نوجوانی}.

بلوغ

دوره یا سنی که در آن فرد به رسیدگی جنسی می رسد و توانایی تولید مثل پیدا می کند.