شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

id

معنی id به فارسی :

نهاد

براساس نظریه فروید ، امیال غریزی موجود از بدو تولد که فرد درصدد ارضای آنهاست.

نهاد

نهاد

از نظر فروید ، جنبه ای از شخصیت که با غرایز ارتباط دارد ؛ منبع انرژی روانی که طبق اصل لذت عمل می کند. از نظر موری ، نهاد تکانه های ابتدای ، غیر اخلاقی، و شهوانی را شامل می شود ، ولی تکانه های مطلوب مانند همدلی و عشق را نیز دربر دارد.

بُِن

نهاد

در نظریه سه بخشی فروید از شخصیت: بخشی است معرف تکانه های سازمان نایافته و غریزی. نهاد در شرایطی که مهار نشود در پی ارضای فوری نیازهای ابتدایی بر می آید. {خود ، فراخود}.

بن

بن، نهاد

نهاد (بن )

نهاد

منبع انرژی روانی و جنبه ای از شخصیت که با غرایز پیوند دارد.

اید، نهاد. فروید روان را به سه سیستم پویایی؛ نهاد، خود، و فراخود تقسیم نمود. فروید نهاد را یک منبع انرژی کاملاً بی‌سازمان ابتدایی فرض می‌کرد که از غرایز مشتق شده و تحت سلطه‌ فرآیند‌ اولیه است.