شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sublimation به فارسی :

والایش

تصعید

یکی از سازوکارهای دفاعی فروید که در آن اهداف یا اعمال اجتماعی پذیرفتنی جایگزین اهداف و اعمال ناپذیرفتنی و زیانبار اجتماعی می شود.

تصعید

والایی گرایی

والایش

مکانیزمی دفاعی که تغییر دادن تکانه های نهاد را با منحرف کردن انرژی غریزی به سمت رفتارهای جامعه پسند شامل می شود.

والایش

والایی گرایی

والایش، تصعید، والاگرائی