شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی defense mechanisms به فارسی :

مکانیزم های دفاعی

راهبردهایی که خود برای دفاع کردن از خودش در برابر اضطراب ناشی از تعارض های زندگی روزمره به کار می برد. مکانیزم های دفاعی مستلزم انکار با تحریف واقعیت هستند.

سازو کارهای دفاعی

از دیدگاه فروید ، راهبردهای ناهشیاری که فرد برای محافظت از خود در برابر ابتلا به اختلال و نیز به منظور رفع تنش از آنها استفاده می کند.

مکانیسم های دفاعی

شیوه های رفتاری آموخته شده برای حفاظت در برابر اضطراب ناشی از تعارضهای زندگی روزمره.