شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی denial به فارسی :

انکار

مکانیزم دفاعی که انکار کردن وجود تهدید بیرونی یا رویداد آسیب زا را شامل می شود.

انکار

انکار

انکار

مرحله مرگز در نظریه کوبلر – راس که طی آن فرد برای گریختن از مرگ قریب القوع ، جدی بودن وضعیت علاج ناپذیر خود را انکار می کند.

انکار

یکی از سازو کارهای دفاعی فروید که در آن فرد از پذیرش چیزی که وجود دارد امتناع می ورزد.

انکار

انکار

نوعی مکانیسم دفاعی که استفاده از آن سبب می شود تکانه ها و اندیشه های ناپذیرفتنی ادراک نشوند یا به جرگه ی آگاهی کامل راه نیابند. {مکانیسم دفاعی}.