شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی acceptance به فارسی :

پذیرش

مرحله مردن در نظریه کوبلر- راس که طی آن فرد در هفته ها یا روزهای آخر عمر ، در مورد مرگ قریب القوع به حالتی از آرامش دست می یابد.

پذیرش، مقبولیت