شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی death with dignity به فارسی :

مرگ باوقار

امکان پذیر کردن مرگ طبیعی بیمار رو به مرگ از طریق عدم کاربرد دستگاه هایی که باعث ادامه حیات به طور مصنوعی می شوند و ممکن است مرگ را سخت و دشوار سازند.