شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی superego به فارسی :

ابرخود

براساس نظریه فروید ، محدودیت های اخلاقی اعمال شده توسط اجتماع که هدف آن مهار کردن نهاد و کمک به فرد در رسیدن به تعالی است.

فراخود

در نظریه سه بخشی فروید درباره شخصیت ، بخشی است معادل مفهوم وجدان ، که بر پایه ی باورهای اخلاقی اعمال نظارت می کند نه بر مبنای مصلحت بینی اجتماعی. فراخود را وجدان سازش ناپذیر و تنبیه گر نامیده اند.

من برتر (فرامن)

فراخود

از نظر فروید ، جنبه اخلاقی شخصیت ؛ درونی کردن ارزش ها و معیارهای والدین و جامعه. از نظر موری ، فراخود نه تنها توسط والدین و صاحبان قدرت ، بلکه به وسیله گروه همسال و فرهنگ نیز تشکیل می شود.

فرا من

فراخود

فرامن

ابرخود، خود برتر، من برتر، فرامن