شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی internalization به فارسی :

درونی ساختن. 1- پذیرش و برداشت باورها، ارزش، نگرش‌ها، آداب، معیارها و غیره برای خود. در نظریه روان‌کاوی سنتی چنین فرض می‌شود که فراخود از طریق فرآیند درونی‌سازی معیارها و ارزش‌های والدین رشد می‌کند. در طرق برخورد سنتی روان‌شناسی اجتماعی و مطالعه شخصیت یکی

درونی کردن

 درونی سازی، درونی ساختن

درونی ساختن

جذب باورها و رفتارهای دیگران به نظام ارزشهای خود.

درونی سازی، درونی کردن(شدن)