شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی instrumental aggression به فارسی :

پرخاشگری وسیله‌ای. 1- اعمال پرخاشگرانه که از تجارب آموخته شده ناشی می‌گردد، پرخاشگری آموخته شده ناشی می‌گردد، پرخاشگری آموخته شده از طریق واکنش تقویت شده. 2- رفتاری پرخاشگرانه که وسیله‌ای برای هدفی دیگر است، مثلاً تفهیم به فردی دیگر که فوراً اطلاق را ترک

پرخاشگری ابزاری

پرخاشگری وسیله یی

نوعی پرخاشگری به منظور دستیابی به پاداش نه آزار قربانی. {پرخاشگری خصمانه}.