شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی behavioral به فارسی :

رفتاری

تمرین رفتاری. تکنیک درمان رفتاری که از طریق آن درمانجو در شرایط درمانی رفتار تازه یا عمل سختی از تمرین و اجرا می‌کند درمانگر غالباً مدل رفتار می‌شود و درمانجو را در چگونگی انجام مناسب آن راهنمایی می‌کند.

رفتاری

رفتاری

رفتاری