شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cognitive behavior therapy به فارسی :

رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی

از شیوه های درمانی با تاکید بر تأثیر بارورها ، اندیشه ها ، و خودسنجیهای شخص بر رفتار خودش ؛ آمیزه ای است از رفتار درمانی و فنون تغییر طرز فکر شخص درباره رویدادها و خودش. {رفتار درمانی}.

رفتار درمانی شناختی