شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی person-centered therapy به فارسی :

درمان متمرکز بر شخص

رویکرد راجرز به درمان که مسئولیت تغییر را نه بر دوش درمانگر بلکه به عهده درمانجو می گذارد.

درمان فردمدار

رویکرد راجرز به درمان که به موجب آن درمانجو (نه«بیمار») مسئول تغییر دادن شخصیت خودش است.