شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cognitive به فارسی :

شناختی

شناخت درمانی

رشد شناختی. رشد توانایی رفتار کودک بگونه‌ای هشیارانه.

شناختی – فکری

تمرین شناختی – عاطفی تعدیل استرس

نظریه ناهماهنگی شناختی

نظریه برچسب زنی شناختی

شناختی