شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی subtractive mixture به فارسی :

آمیزه ی کاهشی

شیوه ای برای آمیزش رنگها که برفرایند جذب رنگها متکی است و نتایجی متفاوت با نتایج حاصل از آمیزش نورهای رنگی تابانده شده به دست می دهد. آمیزه کاهشی وقتی ایجاد می شود که صافیهای رنگی شفاف پشت سرهم قرار گیرند یا وقتی که رنگدانه ها باهم آمیخته شوند. {آمیزه افزایشی}.