شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی additive mixture به فارسی :

آمیزه ی افزایشی

ترکیب نورهایی به رنگهای مختلف. آمیزه ی رنگی حاصل از تابش همزمان دو پرتو نور با دو رنگ متفاوت بر محل واحد. {آمیزه ی کاهشی}.