شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phi phenomenon به فارسی :

پدیده فای

این خطای حسی که دو نور چشمک زن ثابت از یک جا به جای دیگر حرکت می کنند.

پدیده فای

تجربه حرکت ظاهری که به وسیله روشن و خاموش شدن چراغ ها با فرکانسی معین حاصل می شود. کشف ورتایمر از حرکت ظاهری مکتب روانشناسی گشتالت را آغاز کرد.

پدیده فی

ساده ترین شکل حرکت استروبوسکپی ، که معمولاً بر اثر خاموش و روشن شدن متناوب منابع نقطه نورانی ساکن ایجاد می شود. با روشن شدن منبع نور دوم بلافاصله پس از خاموش شدن منبع اول ، آزمودنی نقطه یی نورانی می بیند که از محل منبع اول به محل منبع دوم حرکت می کند.{حرکت استروبوسکپی}.

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phi-phenomenon به فارسی :

پدیده فی