شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی complementary colors به فارسی :

رنگ‌های مکمل

رنگهای مکمل

هر دو رنگی که وقتی به شیوه ی افزایشی ترکیب شوند رنگ خاکستری یا رنگ اشباغ نشده ای که دارای فام عنصر قویتر است به وجود می آورند.