شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی matching law به فارسی :

قانون جور کردن

این مشاهده هرنستاین که وقتی دو پاسخ متفاوت به وسیله دو برنامه تقویتی مستقل تولید می شوند ، نرخ نسبی پاسخدهی دو پاسخ مختلف به تدریج با نرخ نسبی تقویت جور می شوند. قانون جور کردن نه تنها برای نرخ (فراوانی) تقویت بلکه برای مقدار و درنگ تقویت نیز صحت دارد. با مساوی گرفتن سایر چیزها ، ارگانیسم برنامه هایی از تقویت را ترجیح خواهد داد که تقویت کننده های فراوان ، بزرگ ، و فوری را به بار می آورند نه تقویت کننده های اندک ، کوچک ، و درنگیده.