شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی trichromatism به فارسی :

سه فام بینی

رنگ بینیِ طبیعی در طبقه بندی رنگ بینی برحسب سه دستگاه رنگیِ: سیاه-سفید ، آبی-زرد ، و قرمز-سبز. چشم طبیعی از هر سه نوع بینایی برخوردار است ، اما چشمی که دچار رنگ کوری است از دیدن یک یا دو دستگاه از میان سه دستگاه یاد شده ناتوان است. {دوفام بینی ، یک فام بینی}.

بینایی سه فامی