شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی young-helmholtz theory به فارسی :

نظریه یانگ-هلم هولتس

نظریه ای درباره ادراک رنگ: سه گیرنده ی اصلی رنگ وجود دارد. گیرنده «قرمز» ، گیرنده «سبز» و گیرنده «آبی». {نظریه فرایند متضاد}.