شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی activity theory به فارسی :

نظریه فعالیت

نظریه اجتماعی پیری که می گوید کاهش تعامل اجتماعی در اواخر بزرگسالی به علت ناتوانی محیط اجتماعی در تأمین کردن فرصتهای تماس اجتماعی است نه به خاطر تمایلات سالخوردگان.

نظریه فعالیت

نظریه فعالیت

یکی از نظریه های سالمندی که پیشنهاد می کند ادامه سبک زندگی فعال تأثیر مثبتی بر احساس سلامتی و رضایت افراد سالمند از زندگی دارد.