شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی explanatory style به فارسی :

سبک تبیینی

روشی برای توجیه کردن فقدان نسبی کنترل بر محیط برای خودمان. سبک تبیینی خوشبینانه می تواند از درماندگی آموخته شده پیشگیری کند ؛ سبک تبیینی بدبینانه درماندگی را به تمام جنبه های زندگی گسترش می دهد.