شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cohabitation به فارسی :

زندگی باهم بدون ازدواج

سبک زندگی زوجهای ازدواج نکردن که رابطه صمیمانه و جنسی باهم دارند و باهم زندگی می کنند.

همخانگی

براساس تعریف دولت ایالات متحد امریکا ، دو فرد بزرگسال غیر خویشاوند از دو جنس مخالف که در یک اتراق گاه زیستی ، بدون حضور بزرگسالی دیگر ، شریک هستند ؛ ولی در واقع امر احتمال دارد بزرگسالان دیگری نیز با این زوج زندگی کنند.