شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی dichromatism به فارسی :

بینایی دوفامی

دوفام بینی

نوعی رنگ کوری: فقدان دستگاه بینایی سبز / قرمز یا آبی /زرد. نوع اول رایجترین و نوع دوم نادرترین نوع رنگ کوری است. {رنگ کوری قرمز /سبز ، سه فام بینی ، یک فام بینی}.