شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی opponent-procxess theory به فارسی :

نظریه فرایند متضاد

1- در ادراک: رنگ بینی آدمیان در سه جفت فرایند متضاد ریشه دارد: سفید / سیاه ، زرد/آبی ، و قرمز /سبز. 2- در هیجان: مغز به گونه ای سازمان یافته که بازدارنده یا فرونشاننده ی پاسخهای هیجانی باشد ، اعم از اینکه این پاسخها لذت بخش باشند یا آزارنده.