شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی achromatic colors به فارسی :

رنگهای بی فام

رنگهای سیاه ، سفید ، و خاکستری. {رنگهای فامی}.

رنگهای فامی

هر یک از رنگهای از قبیل قرمز ، زرد ، و آبی به جز رنگهای سیاه ، سفید ، و خاکستری. {رنگهای بی فام}.