شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی saturation به فارسی :

اشباع

اشباع

یکی از ابعاد رنگ که درجه خالص بودن رنگ را می رساند. رنگ اشباع شده به صورت فام خالص و بی رنگ و خاکستری به نظر می آید ، اما اگر درجه اشباعِ رنگ کم باشد چنین به نظر می رسد که با مقدار زیادی رنگ خاکستری آمیخته شده است. {درخشندگی ، فام}.

اشباع