شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی behavior therapy به فارسی :

رفتار درمانی

رفتار درمانی

رفتار درمانی

استفاده از اصول یادگیری در درمان اختلالات رفتاری.

رفتار درمانی

رفتار درمانگری

رفتار درمانی

روشی در رواندرمانی مبتنی بر اصول یادگیری: کاربرد فنونی از قبیل شرطی سازی تقابلی ، تقویت ، و شکل دهی به منظور تغییر رفتار. {رفتار درمانی شناختی}.

رفتاردرمانی

رفتار درمانی