شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی behavior modification به فارسی :

تغییر رفتار

نوعی درمان که از اصول تقویت برای ایجاد کردن تغییرات رفتاری مطلوب استفاده می کند.

شکل دهی رفتار

{رفتاردرمانی}.

اصلاح رفتار

تغییر رفتار، اصلاح رفتار

تغییر رفتار

استفاده از تقویت مثبت برای کنترل کردن یا تغییر دادن رفتار افراد و گروهها.