شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی learning به فارسی :

یادگیری

ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری در نتیجه تجربه ؛ این تغییر نباید به حالات موقتی بدنی مانند بیماری ، خستگی ، یا آثار مصرف داروها قابل نسبت دادن باشد.

یادگیری (در نظریه بندورا)

کسب اطلاعات از راه مشاهده.

یادگیری، آموختن

یادگیری

یادگیری

یادگیری

تغییر نسبتاً پایدار رفتار که در نتیجه ی تمرین به وجود می آید. تغییرات رفتاری ناشی از رسش (تکامل جسمانی) یا شرایط گذران (مانند خستگی ، تأثیر داروها ، و خوگیری) یادگیری محسوب نمی شود.